Open Wide the World
Rt 66 OWtW.jpg

Route 66

Travels along Route 66 : destinations in Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona and California

Route 66

Route 66 runs through eight U.S. states:

Illinois∙Missouri∙Kansas∙Oklahoma∙Texas∙New Mexico∙Arizona∙California