Open Wide the World
Rt 66 OWtW.jpg

Route 66

Route 66

Route 66 runs through eight states:

Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona and California